Cultural Advisor - Indigenous Education

Job Code: 3722402

Job Details

Cultural Advisor – Indigenous Education

Pimậdjiwowin Webimakingewin - Anishinậbe Kikinậmậgewin

COMP 3722402

Nỉgậnỉ ashidj Nỉgỉgộg Mậmawỉhidig Ondamitậwin (Ega- Tedỉbận Tatagwak 4)

*English version to follow below

Awậbabimidj OCSB Nỉgậnỉdj ondji Nỉgậnỉwin ashidj Nỉgỉgộg Mậmawỉhidjig, iya Pimậdjiwowin Webimakinge kida-ijichige:

 • Nỉgậnỉ ashidj kỉjenindan okwỉnowag Anishinậbe Inodewi-wỉdộkậzodjig ashidj Shabo-gikenimậgoziwin Nỉgậnỉdjig.Type equation here.

 • Pajigwậdizi mậmawi Anishinậbe Kikinậmậgewin Nỉgậnỉdj ashidj nỉgậnỉwewan Odawa Chibayatigo Kichi-Kikinậmậdinận kidji kậndjiwebinang Nỉgậnigig Mashkawitowadj Wa-ijichigewadj nakậg Anishinậbe Kikinậmậgewin Nậbậkoshindjigan.

 • Nỉgậnỉn ashidj ondamitận mậmawi Anishinậbe Inodewi-wỉdộkậzodjig ashidj Shabo-gikenimậgoziwin nỉgậnỉdjig ondamitậwadj mậmawi Anishinậbe Kikinậmậgewin kekinậmawindjig kidji kijenindamen mishag minwậgậj ondji kekinậmawondjig kidji mino-ondamitậwadj pỉndj pimậdjiwowin inanokỉwinan ega mashi ayậmowadj wỉdộkậzowin nakag kikinậmậdinậning konima kaye kikinậmậdinậning nỉgậnỉdjig.

 • Nakonge mậmawi Anishinậbe Kikinậmậgewin Wỉndamậgedjig Nậgậnỉdjig, iye Nỉgậnỉ ashidj Nỉgigog Kikazidiwin ondamitậwin, ashidj Anishinậbe Kikinậmậgewin wỉdộkậzodjig kidji nỉgậnỉwadj, kidji nỉgận mậdjitadj ijitodj ashidj kậndjiwebinang pimậdjiwowin ejiwebag ondji ộdeg mậwandjỉwin.

 • Ondamitậdj mậmawi Anishinậbe Kikinậmậgewin Neyậwosedj kidji nỉgậnỉdj, kỉjenindang, wỉdộkậzodj ashidj pậdodj kwayak ojichigan wỉndamậgedj Anishinậbe Kikinậmậgewin mậmawi nỉbinaweg pemậdizidjig.

 • Kidji nỉgậnỉdj wa-ijichigewadj, wỉndamậgedj ashidj kidji tibậdodang kwayak Anishinậbe Kikinậmậgewin ijichigewadj nasậb pimậdjiwowin akỉ kabeshinận ashidj tanakỉwin kodagag kikazidjig kidji nộndậgType equation here.oniwadj ashidj kidji kikenindậgoziwadj.

 • Ondamitậdj mậmawi endajekỉwadj kikinậmaganak kidji agineyậbandang apỉsikậg mazinahiganan ondji keget kidji mino pimậdjiwowin wỉndamậgedj ashidj nakwetamawadj kekinậmadjig, ộdena

 • keshawadj wendjibậdjig, ashidj nongom ậbadjitowadj.

 • Nỉgậnỉdj, kỉjenindang ashidj wỉdộkậzodjig tanakỉwin mawandjichigedjig, wỉdộkawaganag ashidj mazinisechigan awase ayậmawadj anishinậbe kikinậmậgewin.

 • Nanda-gikenindamowin mazinahiganan ashidj tebwe kijigậbidjigậdeg ashidj wỉdộkậzodjig nỉgậnỉdjig, kikinậmậgedjig ashidj maya wendamitậdjig kidji nisidotamowadj ậnikeyậdegon kego awaso tanakỉwin.

 • Ondamitậdj mậmawi endajikewadj AK Nỉgậnỉdj nanda-ijichigewadj ashidj ậbadjitodj Anishinậbe Kikinậmậgewin shộniyậ.

 • Nỉgậnin, mậmawi endajikewadj AK Nỉgậnwategỉdj, nanda ijichigedj wỉdộkậzodjig kikinậmậdinậnokag kỉjenindang ayamawadj nậsậbtawateg ondji kekinậmawindjig.

 • Ondinamậgen pimậdjiwowin kikenindjigewin kikinậmậdinậnog ondamitậ mậmawi AK Inộde Wỉdộkậzodjig ashidj Shabo-Kikinậmậgoziwin Nỉgậnidjig awase apỉtenindamowadj ashidj manậdjiya tanakỉwinan ashidj ijichigewinan.

 • Wỉdokaw nậgậnỉdjig mậmawi pimậdjiwowin kikenindjigewin apỉch tibewagenindang Anishinậbe ijichigewinan, kikenindamowinan ashidj iye minoseg mậmawi odenew keshậwadj kikenindamowinan ashidj ijichigewinan.

 • Wỉdộkậgen inwewin kikinậmậgoziwin minwậ (Anishinậbemowin ashidj kodagan inwewinan ậndỉ

Ningodiji minoseg ashidj apỉch minose


Nandawenindậgog:


 • Kichi kikinậmậdinan mazinahigan, eshkwemag konima kaye eshpậg kichi kikinậmậdinan nậsậb tawe ka-ije-kinamawindj ashidj konima kaye nậsậb (kwagwedjitodjig kwagwedjimok kego wậbandahiwewadj ejigashkitowadj)

 • Egi pangi niso pibộn nậsậb nagadjỉwin nakag pimậdjiwowin webimakingewin konima kaye sezig inanokỉwin

 • Pimậd-nagadjỉwin wewenind kikenindang pỉndjehỉ wakahỉ Anishinậbe tanakỉwinan

 • Nisidotang eji nỉbinậweg ashidj pikinong ondaje Anishinậbe tanakỉwinan.

 • Kikenindagog ondaje tanakỉwin wỉdokậzowinan endagong ashidj gashkitodj wỉdokowadj kikinậmậgedjig ashidj kikinậmậgodjig ayậmowadj ashidj ậbadjitowadj iye endawenindagog

 • Wậbandahỉwe gashkitowin kidji kikinậmậgedj, webimakingewin ashidj ậnimitậgoziwin ondji Anishinậbe kikinậmậgewin

 • Apidji sộnga sagakodj, mamawỉhidig ashidj wewenind ậnimitậgoziwin wawỉngezidj

 • Nanda wewenind kikenindận wawingeziwin ashidj wậbandahiwedj eji gashkitodj kidji ayậdj inanokỉwin ashidj kichi minokikinậmậgoziwin inanokỉwin ashidj kagỉtậwenindamowin wậbandahidinậniwan kego

 • Wậbandahiwe gashkitowin kidji ayậdj nakodamiwin ashidj apenimowin nakag wanishkweya kego kidji minoseg ashidj wỉsokawa ombakonigan minosewin

 • Mashka nỉgậnỉ wawỉngewizowin ashidj minwenindamowin ondji wỉdộkậwadj wendamitậdjin ashidj kekinậmậwindjin kidji mậnewadj ashidj kidji ishkwậhỉkang

 • Iye inanokỉwin nandawenindagwad miziwe kego gashkitodj awenen eyậdj nisidotamowin eji ậnimak ashidj mậneg pikan kidji abadak mino inanokỉwinan, nậsậb wỉdjapỉtenindậgoziwin inanokỉwin ashidj Anishinậbe ijichigewin kikenindamowin mậmawi kikinậmậgoziwin ijichigewin

 • Eshkitodj ondamitậdj onagoshigin ashidj wayekwa manadjitagan, wagidj nandawendagozin, kidji nagashkiman onanokỉwinan

 • Pimậd nagadjỉwin nandawenindagwad (pemậdizidjig kaganzomậk kidji wỉndanizowadj anishinậbewadj) Type equation here.

 • Pimibidjige eshkwemag ashidj odậbận nandawenindagwad kikinậmậdinankog nậsậb kaye Odawang odenaw

 • Nậsậb mậmawi kikinậmậgewin ashidj pimad-nagadjỉwin konima tanandawenindagwad


Mỉ awaso nộsanehigegậdeg endawenindagwad:

 • Gashkitodj ganojiwen Wemitogojỉmowin, Anishinậbemowin konima kaye kodagan Anishinậbe inwewinan

 • Awaso kikinậmậdiwigamig ate ậnike-mishomisinabaneg, ega kamỉgiwenậniwang iyo odakỉwa ogo Algonquin Anishinậbeg, kinawe nandawenindậgozig Algonquin ậnikobidậganag

 • Nitam nagodjỉwin kikinậmậdinậning andawenindagozi


Awaso kậgige ondamitậwin (1.0 FTE) konima tamậdjitaniwan wỉbadj mikậganiwidj ậwendamitậdjig nakog ishkwậseg. Nigopibộn eji kỉjỉkậwindj awaso inanokỉwin tagwan $81,639-$88,555. Miziwe kakina kego oga-oditinận ashidj wỉkobidjigewin mỉgiwewậniwan.


Ậnỉn kedaji Pỉndigen: Anộdaganok nandawenindagozig kidji ậbadjitowadj ApplytoEducation (ATE) nanda-ijichigewin ashidj ojibỉhigan mazinehigan ashidj kidji kikenimigon eji gashkiton kidjậton pỉndjehi ATE mazinahiganing. Sabenindagig anộdaganok mậmakadj kemỉgiwewadj mazinahiganwan chibwamashe 5:00 pm Wậbigon Kỉzis 3, 2024. Enabigis kiwỉndamậgom iye anộdaganok agineyậbandjigegadek kậgige todậgon shậb kega-apỉch pedakising iye ashidj anộdaganok konima mazinajiganiwig chibwa mashe peshodj endasogonagizidj.


Iyậ OCSB nỉgậnikadan kidji nậsậb odậpinadj wendamitandjin ashidj wỉdộkawadj wendamitandjin ashidj miniwe kakina wendamitadjig awase wậsậbikiseg ondji kakina kekinậmawindjig. Nỉnawind kagậnzongemin anộdaganag onzikậk Anishinậbeg, pikan pemậdizidjig, makiwidjig, tagwanibỉsan tanakỉwinan, ashidj konima kaye pemậdizidjig pikinong nậsậb kekodageg ashidinigeg wase nỉbina anodj igodj kego ondjibamaget tagwan ningodiji tanakỉwinan taji inenindamowin


Nandawendagoziyig: Nỉnawind mỉgwechwỉyậnậnig kakina anộdaganag nỉgận ondji sabendamowadj; eta igodj ige anộdaganag odậpiganewodjig kidaganộnak. Kishpin odậpinigon, kiga-oditinận mizimizide eshkwemag ashidinang apỉch nandawenindagozin, kakina iye. Ega kakina anộdagan eshkwemagon odậpinegậdesinon. Anộdaganag kwagwedjimog kidji nandagikenindamowi mizimizi tawateg kidji inậbowadj.

Iye Odawa Chibayatigo Kikinậmậdinận


Iye Odawa Chibayatigo Kikinậmậdinận (OCSB) ate Odawang, Ontariong. Mỉ iye Kậnậdậng kichi ộdenaw, nỉbinesinon enigwakamigog kinawe minwenindagwad iyo odenaw kedaginkagek endận. Kidayậnậnận agashinonshing odenaw enendagwag mậmawi kichi odenaw ateg ashidj endanakỉdjig awashamenj pej million kicha-agindậsowin pemậdizidjig.

Iye OCSB konima odayậwan awashamenj 48,000 kekinậmawindjig pỉndjehi 89 kikinậmậdinậnan. Nimỉgiwemin kikinậmậgewin iye apỉtenindagog kakina miziwekamig ayamiyewinan ashidj midjimising chibayậtigo nỉgậnỉwin. Ni-ậbadjitộnậnận oshki gikenindjigan kagỉtawenindamowadj kidji kakina oditinậmowadj eji gashkitowadj. Nimỉgiwemin mậmawi mino tajỉke abinậs, minwenindagog odamitậwinan, ashidj kidji minobideg ondji kakina pimậd-kekinậmawodjig.


Iye Odawa Chibayatigo Kikinậmậdinận ogikenindận akỉ endagong kikinậmậdinậnan keyabadj otibenindậnậwậ iyo akỉ ogo Algonquin Anishinậbeg Pemậdizidjig. Nỉnawind nimỉgiwemin apỉtenindamowin ondji kakina Anishinậbeg, Kỉwedinộg ashidj Abitawizidjig ondji apỉtenindagwad pinawỉgo ashidj nongom ayậmowadj ondji awaso akỉ.

Ijichigewin kidji Oditinamodj ondji Ontario pemậdizidjig indaji nakag mizimizide nindahiwewin tessa.shewen@ocsb.ca chibwamashe mazinậdeg kibahigậdeg mỉ tash wewenind wejichigewin kidji tagộng.

Kikenindamộkỉ Mawandonige Ganawenindagog: Kwayak wewenind mậmawi Odenaw Tibenindizowin Kikenindamộki ashidj Ganawenindagog Mino Pimậdiziwin Kikenindamộki Ganawenindagog Agokiwasigan. Awaso kikenindamộkiwin mawandonigậdeg anậming tibahigewin Pokhehi 265(1)(d) Kikinamậgewin Gashkiyewiziwin wawejiton, ashidj konima ta-abadad mậmakodj ondji nậnind konima kaye kakina awasonon nỉgận anộdagan wendjising nakag: Iye Odawa Chibayatigo Kikinamậdinận iji mậdjỉkog, kinamậdin inanokỉwin ashidj kikinamậgewin andawenindjigậdeg kekinamậwindjig ganawenindagog ashidj Ogima Ontario eteg. Kikinamậgewin inanokỉwin ashidj kikinamậdận andawedjigậdeg, kekinamậwindjig enawenindagog ashidj Ogima Ontario. Kikinamậgewin ‘Mamidonabandan Mawandonige-abad ashidj Mỉgiwenậniwan’ & ‘Ganawenindagog Kỉmodj Agokiwasigan’ wỉdokậge eshkwemag ijinikậde ‘Kỉmodj ashidj Kikenindamộki Ganwenindjigậdeg ashidj Kậdadj ashidj Kikenindamộkiwin’ tawậbidjigậde Kikinamậdinan mizimizide ejinikậdeg www.ocsb.ca. Enabigis ganộj kikinamậdina Kanỉgậnỉdj mậmawi kwagwedjimiwinan konima kaye Kỉmodj Anộdagan, Odawa Chibayatigo Kikinamậdinan, 570 West Hunt Club Road, Nepean, ON K2G 3R4. Madwesidjigan: 613-224-2222 \\ info@ocsb.ca
Reporting to the OCSB’s Superintendent of Leadership and Parent Engagement, the Cultural Advisor will:

 • Lead and develop a team of Indigenous Family Support Workers and Graduation Coach(es)

 • Work collaboratively with the Indigenous Education Coordinator and with leadership teams of the Ottawa Catholic School Board to implement the Board Strategic Commitments as they relate to the Indigenous Education Framework.

 • Lead and work with Indigenous Family Support workers and Graduation coaches working with Indigenous Education students to create additional opportunities for students to be engaged in cultural activities that may not yet be offered by the school or school board.

 • Consult with the Indigenous Education Advisory Council, the Leadership and Parent Engagement department, and the Indigenous Education team to lead, initiate, develop and promote cultural events for family engagement.

 • Work alongside the Indigenous Education Coordinator to lead, develop, facilitate and deliver professional development to promote Indigenous Education in an inclusive enriching environment.

 • Be a Board lead on advising and consultation regarding specific Indigenous Education initiatives such as cultural land camps and community group engagement to ensure voice and representation.

 • Work in collaboration with academic consultants to review program materials to ensure they are culturally safe, relevant, and responsive to students, regionally specific, and up to date

 • Lead, develop and support community collaborations, partnerships and networks that promote indigenous education.

 • Oversee document and policy reviews and support administrators, educators, and central staff in understanding protocols traditional to this territory.

 • Work in collaboration with the IE Coordinator in the planning and implementation of the Indigenous Education budget.

 • Lead, in collaboration with the IE Coordinator, the planning and implementation of Indigenous Education initiatives supporting our schools to create an equitable environment for students.

 • Provide cultural teachings to schools working with IE Family Support Workers and Graduation Coaches that value and honour Indigenous communities and traditions.

 • Support senior leadership with cultural advice in making decisions that take into consideration Indigenous ways of knowing and being and that align with regionally specific knowledge systems and protocols.

 • Facilitate language learning opportunities (Anishinaabemowin and other languages where appropriate and when possible)


QUALIFICATIONS:

 • Degree, diploma or post secondary education in relevant field and/or equivalent (applicants are encouraged to provide information which may demonstrate equivalent qualifications)

 • 3-5 years of related experience as a cultural advisor or similar role

 • Life experience deeply rooted in local Indigenous communities

 • Understanding the diversity and composition of local Indigenous communities

 • Awareness of local community resources and the ability to support educators and students in accessing and navigating the resources

 • Demonstrated ability to be a mentor, advisor and advocate for Indigenous education

 • Excellent organizational, collaboration and communication skills

 • Excellent presentation skills and demonstrated ability to facilitate workshops and professional learning activities and events

 • Demonstrated ability to build consensus and trust through conflict resolution and relationship-building processes

 • Strong leadership skills and a passion for supporting employee and student growth and development

 • The position requires a dynamic individual who has an understanding of the complexity and multiple dimensions of implementing best practices, equal opportunity and Indigenous ways of knowing within the educational system

 • Ability to work evenings and weekends on an as needed basis, to meet program needs

 • Lived experience is essential (applicants are encouraged to self identify)

 • Valid Driver's License and access to a vehicle as school sites are all across the Ottawa region

 • The equivalent combination of education and lived experience may be considered


The following would be considered an asset:

 • Ability to speak French, Anishinaabemowin, or other Indigenous languages

 • As our school board is located on the ancestral, unceded territory of the Algonquin Anishinaabe, preference will be given to individuals of Algonquin descent

 • Prior experience in a school board or education setting


This is a full time permanent assignment (1.0 FTE) with an anticipated start date as soon as the recruitment process has been completed. The annual salary range for this role is $81,639 - $88,555. A comprehensive employee benefits and pension package is provided.


How to Apply: Applicants are required to apply through the ApplytoEducation (ATE) platform and ensure a cover letter and resume are included in the ATE profile. Interested applicants must submit their application by no later than 5:00 pm on June 3, 2024. Please be advised that applicant review will be ongoing through the posting period. Applicants are encouraged to apply as soon as possible, if interested. Please be advised, suitable candidates may be considered prior to the application deadline date.


The OCSB adheres to equitable hiring, employment and promotion practices and is committed to an inclusive workforce that reflects the diversity of our students. We encourage applications from Indigenous peoples, racialized people, persons with disabilities, people from gender-diverse communities and/or people with intersectional identities, as well as others who may contribute to the further diversification of ideas.

Interviews: We thank all applicants in advance for their interest; however, only those candidates selected for an interview will be contacted. If selected for an interview, you will receive an email including the interview date/time, location and process details. Incomplete applications will not be considered. Applicants are encouraged to check their spam folders for Board correspondence.

About the Ottawa Catholic School Board

The Ottawa Catholic School Board (OCSB) is located in Ottawa, Ontario. As Canada’s capital city, Ottawa ranks among the world's most desirable cities to call home. We have a small-town feel with a big-city presence and a population of just over a million people.

The OCSB proudly serves over 48,000 students in 89 schools. We offer an education that respects all faiths' universal values and is grounded in Catholic principles. We foster innovation to inspire Deep Learning so that all can realize their full potential. We offer a collaborative work environment, fulfilling careers, and the opportunity to make a difference in our students' lives.

The Ottawa Catholic School Board acknowledges that the land on which our schools are located is the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinabek Peoples. We extend our respect to all First Nations, Inuit and Métis Peoples for their valuable past and present contributions to this land.

Pursuant to the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act, (AODA), if you require accommodations at any time throughout the application process, please contact Tessa Shewen in the Human Resources Department via email at tessa.shewen@ocsb.ca prior to the posting closing date so that appropriate arrangements can be made.


Information Collection Authorization: In accordance with the Municipal Freedom of Information and Protection of Privacy Act (MFIPPA) and the Protection of Health Information Protection Act. This information is collected under the legal authority of Section 265(1)(d) of the Education Act as amended, and may be used as necessary for some or all of the following principal administrative purposes related to: The Ottawa Catholic School Board’s operation, school programs and educational services, student records, and Ministries of the Government of Ontario. The Board’s ‘Notice of Collection Use and Disclosure’ & the ‘Protection of Privacy Policy’ support document entitled ‘Privacy and Information Management of Personal Information’ may be viewed on the Board’s website at www.ocsb.ca. Please contact your school Principal with questions, and/or the Privacy Officer, Ottawa Catholic School Board, 570 West Hunt Club Road, Nepean, ON K2G 3R4. Phone: 613-224-2222 | info@ocsb.ca


Posted On
April 15, 2024
Closing Date & Time
June 03, 2024 05:00 PM EST/EDT

Job Type
Full Time
Job Category
Management & Professionals
Job Open To
Teachers, Principals & Superintendents, ECE, EA and Support Staff
City
Ottawa
School/Location
Leadership and Parent Engagement
Mandatory Document
 • Resume
 • Cover Letter